Allgemeine Geschäftsbedingungen - FinexHome.com
 • Achteraf betalen met Klarna
 • Gut erreichbare Kundendienst.
 • Vor 23:30 Uhr bestellt, morgen geliefert!

8.4105 Reviews


  Allgemeine Geschäftsbedingungen

  Algemene voorwaarden FinexHome

  https://finexhome.com

  Inhoudsopgave

  Artikel 1 - Definities

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  Artikel 4 - Het aanbod

  Artikel 5 - De overeenkomst

  Artikel 6 - Herroepingsrecht

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

  Artikel 9 - De prijs

  Artikel 10 - Conformiteit en garantie

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

  Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Artikel 13 - Betaling

  Artikel 14 - Klachtenregeling

  Artikel 15 - Geschillen

  Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Artikel 1 - Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles

  over bedenktijd

  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

  3. Dag: kalenderdag;

  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,

  waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan

  hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie

  van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

  overeenkomst op afstand;

  7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een

  consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

  8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

  aanbiedt;

  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de

  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

  11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  FinexHome

  Chroomsteden 26

  7547 TL Enschede

  Nederland

  E [email protected]

  KVK 84868015

  BTW nummer NL004035090B93

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand

  gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de

  consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

  wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op

  zverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat

  de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg

  aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een

  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet

  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene

  voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs

  elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van

  toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval

  van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest

  gunstig is.

  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk

  nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal

  de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van

  het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

  6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’

  van deze algemene voorwaarden.

  7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen

  uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk

  in het aanbod vermeld.

  2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De

  beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te

  maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de

  ondernemer niet.

  4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot

  schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer

  kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

  6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,

  die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  de prijs inclusief belastingen;

  de eventuele kosten van verzending;

  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs

  garandeert;

  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor

  communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het

  gebruikte communicatiemiddel;

  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te

  raadplegen is;

  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de

  overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze

  gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding

  door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld

  langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze

  aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een

  veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende

  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

  4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn

  betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een

  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede

  gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te

  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op

  zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een

  duurzame gegevensdrager, meesturen:

  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,

  dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan

  de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één

  jaar of van onbepaalde duur is.

  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

  7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid

  van de betreffende producten.

  Artikel 6 - Herroepingsrecht

  Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

  redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product

  door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

  vertegenwoordiger.

  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het

  product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het

  product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle

  geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer

  retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen,

  na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te

  doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de

  consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product

  binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn

  teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen

  maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een

  feit.

  Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te

  ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij

  het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending

  voor zijn rekening.

  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch

  uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug

  ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

  Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument

  nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

  3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument

  aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

  4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door

  de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te

  gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2

  en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,

  althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  die snel kunnen bederven of verouderen;

  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed

  heeft;

  voor losse kranten en tijdschriften;

  voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;

  voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of

  tijdens een bepaalde periode;

  waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is

  verstreken;

  betreffende weddenschappen en loterijen.

  Artikel 9 - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of

  diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan

  schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen

  aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,

  worden bij het aanbod vermeld.

  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien

  zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de

  ondernemer dit bedongen heeft en:

  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de

  prijsverhoging ingaat.

  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt

  geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de

  foutieve prijs te leveren.

  Artikel 10 - Conformiteit en garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het

  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum

  van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan

  normaal gebruik.

  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en

  vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer

  schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in

  nieuwstaat verkerend.

  4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter

  te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing

  door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de

  producten.

  5. De garantie geldt niet indien:

  de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten

  repareren en/of bewerken;

  de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden

  behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

  de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal

  stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de

  uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde

  bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan

  met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel

  slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de

  bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten

  te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten

  ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument

  betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een

  vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden

  gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet

  worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van

  bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Opzegging

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming

  van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de

  bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

  van ten hoogste één maand.

  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde

  periode;

  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

  Verlenging

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een

  bepaalde duur.

  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

  geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een

  bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van

  de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

  of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag

  opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden

  in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,

  nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en

  weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt

  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur

  1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst

  te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich

  tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 13 - Betaling

  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden

  voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een

  overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de

  overeenkomst heeft ontvangen.

  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de

  ondernemer te melden.

  3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht

  om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht

  overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven

  worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van

  ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de

  ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer

  de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

  geschillenregeling.

  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is

  aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden

  dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis

  bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via

  https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de

  consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde

  onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument

  stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn

  kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het

  mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders

  aangeeft.

  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de

  geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

  Artikel 15 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking

  hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

  Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de

  consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument

  op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  anmelden

  Passwort vergessen?

  • Alle Ihre Bestellungen und Rücksendungen an einem Ort
  • Der Bestellvorgang ist noch schneller
  • Ihr Einkaufswagen wird immer und überall gespeichert

  vergleichen0

  Wir benutzen Cookies nur für interne Zwecke um den Webshop zu verbessern. Ist das in Ordnung? JaNeinFür weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. »