FinexHome.com | Privacy Beleid - FinexHome
 • Achteraf betalen met Klarna
 • Goed bereikbare klantenservice
 • Voor 23:30 besteld is morgen huis!

8.4105 Reviews


  Privacy Beleid

  Privacybeleid FinexHome

  https://www.finexhome.com

  Over ons privacybeleid

  FinexHome geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het

  verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van

  onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan

  derden.

  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van

  FinexHome. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/05/2022, met het publiceren van een

  nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u

  door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden

  deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw

  gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot

  de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

  Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

  vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

  Over de gegevensverwerking

  Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

  beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

  Webwinkelsoftware

  LightSpeed

  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze

  dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw

  gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander

  doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende

  beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en

  een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met

  betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

  Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de

  dienstverlening verder te verbeteren.

  Webhosting

  TransIP

  Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt

  persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij

  metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransiP heeft

  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw

  persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

  E-mail en mailinglijsten

  TransIP

  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van TransIP. Deze partij heeft

  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

  gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. TransIP heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer

  vertrouwelijk.

  Payment processors

  Mollie

  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

  Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

  creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

  persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

  dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens

  van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw

  gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

  Beoordelingen

  WebwinkelKeur

  Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan

  bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij

  de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.

  In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In

  het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met

  WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

  WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens

  te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de

  dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle

  hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van

  toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

  Verzenden en logistiek

  PostNL

  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

  de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,

  adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het

  uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens

  ook aan deze partijen ter beschikking.

  DPD

  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken

  gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat

  wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens

  alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers

  inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

  Facturatie en boekhouden

  Rompslomp

  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

  Rompslomp. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.

  Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden

  beschermd verzonden en opgeslagen. Rompslomp is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens

  vertrouwelijk behandelen. Rompslomp gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan

  hierboven beschreven.

  Externe verkoopkanalen

  Bol.com

  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling

  plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw

  bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en

  organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

  Doel van de gegevensverwerking

  Algemeen doel van de verwerking

  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

  verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

  (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw

  verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw

  gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve

  verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst

  tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  Automatisch verzamelde gegevens

  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

  dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

  besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

  In voorkomende gevallen kan FinexHome op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen

  van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval

  zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt

  daartegen verzetten.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

  aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit

  tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij

  facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke

  termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die

  wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

  Uw rechten

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

  betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

  rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen

  afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de

  gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te

  legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek

  administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de

  machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een

  klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een

  verkeerde manier gebruiken.

  Inzagerecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

  daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

  privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers

  die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben

  opgeslagen.

  Rectificatierecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

  daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon

  voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  Recht op beperking van de verwerking

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

  herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

  privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet

  langer worden verwerkt.

  Recht op overdraagbaarheid

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

  daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

  verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens

  over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle

  waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

  koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  Recht van bezwaar en overige rechten

  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

  door of in opdracht van FinexHome. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in

  afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën

  van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U

  heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden

  onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van

  mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

  Cookies

  Google Analytics

  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

  Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

  Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze

  gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google

  diensten.

  Cookies van derde partijen

  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

  privacyverklaring.

  Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

  recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens

  met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

  Contactgegevens

  FinexHome

  Chroomsteden 26 7547TL Enschede Nederland T E [email protected]

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »